Oferta

Obsługa ujęć wód podziemnych

Kompleksowy monitoring wód podziemnych, projekty i realizacja systemów wczesnego wykrywania zagrożeń. Wykrywamy źródła zanieczyszczeń w otoczeniu ujęć, monitorujemy ewentualne plamy zanieczyszczeń (kierunki i prędkości przemieszczania się). Sprawdzamy prognozy ewentualnego zmniejszania się zasobów (na skutek antropopresji, zmian klimatycznych, itp.) W przypadku wystąpienia zagrożeń dostarczamy szczegółowy raport oraz wskazujemy optymalne działania ochronne.

 

Zaopatrzenie w wodę - zasoby wód (zwykłych i leczniczych)

Zaopatrzenie w wodę - zasoby wód (zwykłych i leczniczych) Zasoby wód zwykłych i leczniczych rozpoznajemy na podstawie badań terenowych i modeli numerycznych. W modelach odwzorowujemy dla celów decyzyjnych:

  • przepływy wód podziemnych na obszarze zasilania ujęć z uwzględnieniem warunków naturalnych i antropogenicznych, w tym przemieszczania się zanieczyszczeń 
  • różne warianty wielkości poboru wód
  • rezultaty wariantów poboru dla bezpieczeństwa ilościowego i jakościowego pobieranej wody
  • oddziaływanie poboru na środowisko i pozostałych użytkowników wód.

Na podstawie modeli wykonujemy optymalizację wielkości poboru. W dokumentacjach zgodnych z wymogami prawa geologicznego przedstawiamy komplet informacji potrzebnych do decyzji o zasobach.

 

Plany przestrzennego zagospodarowania - obsługa zagrożeń powodziowych

Do decyzji o zakwalifikowaniu terenów wykonujemy rozpoznanie:

  • Geologiczne (bezpieczeństwo pod względem osiadania obiektów oraz osuwisk),
  • Hydrologiczne (bezpieczeństwo ze strony wód powierzchniowych),
  • Hydrogeologiczne (bezpieczeństwo ze strony wód podziemnych).

W przypadku występowania zagrożeń przedstawiamy możliwe rozwiązania dla ochrony terenu i obiektów.

 

Odwodnienia, melioracje, irygacje

Realizujemy projekty, nadzory, dokumentacje odwodnień i nawodnień, stałych i tymczasowych za pomocą studni odwodnieniowych, systemów melioracyjnych i irygacji. Wykonujemy także analizy ich oddziaływania na tereny przyległe.

 

Monitoring i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowisk odpadów i innych źródeł zanieczyszczeń

Oferujemy realizację prac z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia w obserwacjach terenowych i kompleksowej analizie wyników obserwacji. Na podstawie uzyskanych wyników przedstawiamy raporty, wnioski dotyczące procesów przepływów wód i migracji zanieczyszczeń. Doradzamy optymalne działania ochronne.

 

Kompleksowe bazy danych o wodach podziemnych i powierzchniowych oraz warunkach atmosferycznych

Oferujemy kompletne regionalne i lokalne bazy danych obejmujące mierzalne parametry krążenia wód oraz informacje tekstowe (wszystkie fazy obiegu wód). Bazy danych obejmują parametry charakteryzujące środowisko obiegu wód (niezmienne w czasie), np. budowa geologiczna, zagospodarowanie terenu, itp., oraz parametry zmienne w czasie (poziomy wód, stężenia zanieczyszczeń, pobór wód, itp.).

Dysponujemy programem umożliwiającym elastyczne, dedykowane komponowanie zakresów danych w dostosowaniu do potrzeb użytkownika. Bazy danych mogą służyć instytucjom związanym z gospodarką wodną i ochroną środowiska, a także podmiotom gospodarczym korzystającym z wód.

To użyteczne narzędzie pozwala zaoszczędzić czas zużywany na wyszukiwanie informacji z wielu tabel, plików, dokumentacji archiwalnych. To komplet danych w jednym miejscy z możliwością ich przedstawiania za pomocą zapytań krzyżowych – do prezentacji na mapach, wykresach, profilach podłużnych i przekrojach.

 

Modele obiegu wód i migracji zanieczyszczeń

Wykonujemy modele matematyczne w programie MIKE SHE - MIKE 11 który łączy wody atmosferyczne, wody na powierzchni terenu, rzeki, zbiorniki wodne oraz wody podziemne (strefa aeracji i saturacji) w jeden wzajemnie powiązany system. Program ten umożliwia dostosowanie wielkości modelowanego obszaru do potrzeb użytkownika, świetnie sobie radzi także z dużymi zlewniami.

Przy modelowaniu kierujemy się zasadą, że modeli mało wiarygodnych nie warto wykonywać, dlatego przykładamy dużą wagę do procesu weryfikacji: wszystkie modele weryfikujemy w trybie nieustalonym, a jeśli zasoby danych pozwalają, także w oparciu o udokumentowane przemieszczanie się zanieczyszczeń. Zweryfikowane modele znacznie poprawiają rozpoznanie procesów zachodzących na danym obszarze i pozwalają na wykonanie obliczeń prognostycznych dostosowanych do potrzeb użytkownika.

W obliczeniach prognostycznych uwzględniamy różne scenariusze użytkowania wód i na podstawie analizy wyników, metodą kolejnych obliczeń, wypracowujemy wariant optymalny.

 

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL