Najważniejsze wykonane prace

Dla: DHI Polska Sp. z o.o. (na zamówienie PGW Wody Polskie - RZGW Warszawa)

W 2018 roku, w ramach projektu „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni Wkry”, wykonanie następujących prac:

  • Baza danych Geodin dla obszaru zlewni Wkry
  • Analiza danych za pomocą map, przekrojów, wykresów, rozpoznanie charakterystycznych procesów i stworzenie modelu koncepcyjnego zlewni
  • Model MIKE SHE dla obszaru zlewni
  • Sprawdzenie na modelu wniosków dotyczących retencji z analizy pozamodelowej
  • Symulacje i optymalizacja wariantów działań dla przeciwdziałania powodzi i zapobiegania skutkom suszy na terenie zlewni Wkry.

 

Dla: Ministerstwa Środowiska

„Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gostyni” (zatwierdzona decyzją Głównego Geologa Kraju 03.09.2014 r.).

W zlewni Gostyni zlokalizowane są kopalnie: „PIAST”, „ZIEMOWIT”, „WESOŁA”, „MURCKI”, „BOLESŁAW ŚMIAŁY” prowadzące odwodnienia złóż węgla kamiennego na różnych poziomach wydobywczych. W związku z tym wyzwaniem było uwzględnienie połączeń poziomów wydobywczych kopalń z użytkowymi poziomami wodonośnymi wód podziemnych. Sprostaliśmy temu wyzwaniu opracowując przestrzenny model obiegu wód (w programie MIKE SHE) sięgający od powierzchni terenu do maksymalnie 1000 m głębokości i weryfikowany w trybie nieustalonym między innymi w oparciu o ilości wód odprowadzanych przez kopalnie z poszczególnych poziomów wydobywczych.

Dla: CIECH Soda Polska S.A.

 

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowisk Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie (projektowanie, realizacja).

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu (projektowanie, realizacja).

 

Projekty, nadzory i badanie skuteczności instalacji dla ochrony wód i gleb: bariera nr 2, 3, 4 przy składowiskach Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie, bariera wschodnia i centralna przy składowisku Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu.

W 2017 roku opracowanie koncepcji wieloletnich działań dla poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu. Od 2018 roku realizacja koncepcji (w charakterze generalnego wykonawcy).

W 2018 roku opracowanie koncepcji wieloletnich działań dla poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Od 2019 roku realizacja koncepcji (w charakterze generalnego wykonawcy).

Dla: DCT Logistics (Hub at Gdańsk) Sp. z o.o. w Gdańsku

Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca terenu projektowanego Centrum Logistycznego w Gdańsku – Stogach. Model obiegu wód i zastosowanie go do analizy zagrożeń powodziowych i kierunków działań ochronnych na obszarze planowanego Centrum Logistycznego przy Porcie Północnym w Gdańsku.

Dla: Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej

Model obiegu wód i migracji chlorków MIKE SHE dla obszaru miasta Gdańsk (weryfikacja w trybie ustalonym i nieustalonym dla okresu 1971-2006).

       Najważniejsze zastosowania:

  • Badania modelowe zasobów wód podziemnych obszaru Gdańska, określanie wzajemnego oddziaływania poszczególnych ujęć, dokumentowanie zasobów ujęć,
  • Studium Zaopatrzenia Miasta Gdańska w Wodę w Perspektywie roku 2015,
  • Rozpoznanie dopływu zasolenia z morza i kanałów portowych do wód podziemnych na skutek pracy ujęć wód podziemnych,
  • Program monitoringu ujęcia Lipce z uwzględnieniem wykrycia źródła zanieczyszczenia ujęcia.

Dla: SGL Carbon w Raciborzu

Model obiegu wód dla obszaru Kotliny Raciborskiej. Zastosowanie: rozwiązanie problemu zakładowego ujęcia wód podziemnych położonego przy brzegu rzeki Odry. Rozpoznanie wzajemnego oddziaływania wód podziemnych i wód Odry. Opracowanie dokumentacji zasobowej.

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL