foto1Wykształcenie

1986:ukończone studia na Politechnice Gdańskiej, Wydział Hydrotechniki zakończone uzyskaniem dyplomu w zakresie inżynierii środowiska. Podczas studiów opracowałam strategię zaopatrzenia w wodę aglomeracji gdańskiej.

1994: szkolenie w Danish Hydraulic Institute w dziedzinie modelowania obiegu wód w systemie MIKE SHE. Od tego czasu specjalizuję się w tworzeniu modeli prognostycznych i optymalizacyjnych, uwzględniających przestrzenne przepływy wód podziemnych oraz połączenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Posiadam uprawnienia zawodowe do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (świadectwo w kategorii V).

Doświadczenie zawodowe

1986-1988: Praca w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyniosła pierwsze doświadczenia z zastosowaniem modelowania matematycznego do prognozowania procesów przyrodniczych.

1989–1996: Praca w Instytucie Chemii Przemysłowej i w Instytucie Morskim:

 • badania obiegu wód i migracji zanieczyszczeń w rejonie składowisk odpadów Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. w Janikowie oraz Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA-MĄTWY S.A. w Inowrocławiu.
 • projektowanie instalacji ochronnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń (bariera drenażowa nr 2 w Janikowie i bariera wschodnia w Inowrocławiu) oraz badania skuteczności wykonanych instalacji.
 • udział w opracowaniu unikalnej w Polsce bazy danych hydrogeologicznych i hydrologicznych AKWEDUKT oraz jej wdrożenie do współpracy z programem GIS oraz MIKE SHE w zakresie tworzenia map, przekrojów i modeli.

1996 – 2002: Pracownia Modelowania Hydrogeologicznego w Gdańsku.

 • kontynuowałam prace dla ochrony wód w rejonie Janikowskich Zakładów Sodowych oraz Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Opracowałam koncepcje kolejnych instalacji ochronnych (bariery drenażowe nr 3 i 4 w Janikowie, bariera centralna w Inowrocławiu).
 • wykonałam modele obiegu wód i migracji zanieczyszczeń w rejonie składowisk JANIKOSODY i SODY MĄTWY, zakończone w roku 2000 symulacjami prognostycznymi migracji zanieczyszczeń i optymalizacją dalszych działań ochronnych.
 • brałam udział w opracowaniu dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku studium zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę w perspektywie roku 2015.

Od 2002 Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego –własna firma

 • stale pracuję dla ochrony wód w rejonie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie (monitoring, badania procesów przemieszczania zanieczyszczeń, doradztwo, konkretne wskazania w ochronie wód podziemnych).
 • realizuję monitoring wód podziemnych w rejonie Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu.
 • obroniłam doktorat z modelu obiegu wód i migracji zasolenia w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej (prognoza zmian warunków hydrogeologicznych i hydrochemicznych pod wpływem podniesienia się poziomu morza).
 • opracowałam program monitoringu wód podziemnych w Gdańsku dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach strategii rozwoju gdańskiego systemu wodociągowego.
 • wykonałam na modelu obiegu wód regionu Gdańska analizę zagrożeń powodziowych i działań ochronnych w obszarze przyszłego Centrum Logistycznego przy Porcie Północnym w Gdańsku dla DCT Logistics Sp. z o.o. w Gdańsku.
 • na podstawie wyników obliczeń modelu obiegu wód regionu Gdańska wykonałam program monitoringu ujęcia komunalnego LIPCE w Gdańsku, uwzględniający rozwiązanie aktualnego problemu zanieczyszczenia tego ujęcia.
 • prowadziłam zajęcia dydaktyczne na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie modelowania w systemie MIKE SHE.

 

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL